Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Inne rozchody nośnika energii
Pozycja grupowania:
Nośniki Energii G-02b
Jednostka
miary
Węgiel kamienny energetyczny, z wyłączeniem brykietów
Węgiel kamienny koksujący, z wyłączeniem brykietów
Antracyt
Brykiety z węgla kamiennego i podobne paliwa stałe otrzymywane z węgla kamiennego
Węgiel brunatny (lignit), z wyłączeniem brykietów
Paliwa lignitowe (paliwa stałe produkowane z węgla brunatnego (lignitu) - brykiety itp.) i brykiety torfowe
Torf
Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, wysokometanowy
Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, zaazotowany
Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym z odmetanowania pokładów węgla (kopalń)
Biopaliwa ciekłe do celów energetycznych (biopłyny)
Nieorganiczne stałe odpady komunalne
Oleje smarowe pozostałe oraz oleje pozostałe i odpadowe (przepracowane)
Pozostałe odpady przemysłowe stałe i ciekłe
Biopaliwa stałe-ług powarzelny
Biopaliwa stałe - pozostałe paliwa stałe z biomasy
Biopaliwa stałe - frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych
Biopaliwa stałe-odpady zwierzęce
Biopaliwa stałe - odpady z rolnictwa
Biopaliwa stałe - uprawy energetyczne
Biopaliwa stałe - biomasa leśna
Biopaliwa do silników odrzutowych
Bioetanol, biodiesel, biometanol, biodimetyloeter, bio-ETBE, bio-MTBE (zużywane w transporcie)
Biogaz pozostały
Biogaz z procesów termicznych
Biogaz rolniczy
Biogaz z oczyszczalni ścieków
Biogaz z wysypisk odpadów
Ciepło w parze wodnej i gorącej wodzie
Gaz wielkopiecowy
Paliwa odpadowe gazowe wytwarzane metodami przemysłowymi, inne niż gazy z ropy naftowej
Gaz koksowniczy
Energia elektryczna
Bitum naftowy (asfalty z przeróbki ropy naftowej)
Koks naftowy
Wazelina, woski parafinowe i inne, z włączeniem ozokerytu
Gaz płynny LPG - propan i butan skroplone, wykorzystywany jako paliwo napędowe lub do celów grzewczych
Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe i turbinowe oraz pozostałe
Olej opałowy HSC - o wysokiej zawartości siarki (? 1 %) (ciężki olej opałowy)
Olej opałowy LSC - o niskiej zawartości siarki (< 1 %) (ciężki olej opałowy)
Oleje opałowe lekkie
Pozostałe produkty naftowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Lekkie frakcje benzyny ciężkiej (surowiec dla przemysłu petrochemicznego - benzyny do pirolizy i silnikowe (w tym lotnicze), pozostałe)
Benzyna lakiernicza i benzyny specjalne, pozostałe
Nafta inna niż lotnicza; nafty pozostałe
Paliwo typu nafty do silników odrzutowych (turbinowych)
Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych
Oleje napędowe do innych celów, pozostałe (paliwo żeglugowe)
Oleje napędowe do silników (Diesla)
Benzyna lotnicza (destylat ropy naftowej (od 30 do 220 °C) sporządzana specjalnie dla lotniczych silników tłokowych)
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia