Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Aktywa razem
Pozycja grupowania:
Aktywa trwałe i obrotowe (wybrane pozycje)
Jednostka
miary
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe - udziały lub akcje
Inwestycje długoterminowe - inne papiery wartościowe
Inwestycje długoterminowe - udzielone pożyczki
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych świadczeń