Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odpady wytworzone przekazane innym odbiorcom do procesów unieszkodliwiania - składowane
Pozycja grupowania:
Obiekty składowania odpadów
Jednostka
miary
Składowiska, obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym hałdy
Stawy osadowe