Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odpady wytworzone unieszkodliwione we własnym zakresie - składowane
Pozycja grupowania:
Obiekty składowania odpadów
Jednostka
miary
Składowiska, obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym hałdy
Stawy osadowe