Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba odłączeń od sieci
Pozycja grupowania:
Miasto, wieś
Jednostka
miary
Miasto
Wieś