Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ukończenia szkoleń
Pozycja grupowania:
Instytucje realizujące szkolenia
Jednostka
miary
Ogółem instytucje szkoleniowe
szkoła średnia, policealna
szkoła wyższa/ kolegium
placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego
ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego uprawniony do kształcenia młodocianych pracowników
placówka naukowa, naukowo-badawcza, ośrodek badawczo rozwojowy
zakład pracy
stowarzyszenie, fundacja, spółka oraz inna osoba prawna, w tym Zakład Doskonalenia Zawodowego
osoba fizyczna
specjalistyczny ośrodek szkoleniowo-rehabilitacyjny
inne