Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia terenów składowania odpadów
Pozycja grupowania:
Powierzchnia niezrekultywowana i zrekultywowana
Jednostka
miary
Powierzchnia składowisk, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - w tym hałd (bez stawów osadowych) - niezrekultywowanych
Powierzchnia składowisk, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - w tym hałd (bez stawów osadowych) - zrekultywowanych
Powierzchnia stawów osadowych niezrekultywowanych
Powierzchnia stawów osadowych zrekultywowanych