Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zobowiązania krótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek
Pozycja grupowania:
Zobowiązania
Jednostka
miary
ogółem
z tytułu dostaw i usług
okres spłaty do 12 miesięcy
okres spłaty powyżej 12 miesięcy