Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydatki urzędu marszałkowskiego związane z redystrybucją wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Pozycja grupowania:
Redystrybucja wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Jednostka
miary
Środki z opłat ogółem przekazane z tytułu ustawowego podziału wpływów
Środki z opłat przekazane gminom
Środki z opłat przekazane powiatom
Środki z opłat przekazane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Środki z opłat przekazane Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Koszty związane z egzekucją należności
Koszty obsługi rachunków bankowych
Wydatki z tytułu przekazania wpłat podlegających zwrotowi
Wydatki związane z odsetkami za przeterminowane wpłaty opłat
Środki należne urzędom marszałkowskim z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
Inne wydatki
Środki z kar ogółem przekazane z tytułu ustawowego podziału wpływów
Środki z kar przekazane gminom
Środki z kar przekazane powiatom
Środki z kar przekazane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Środki z kar przekazane Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Środki z kar przekazane do budżetu państwa