Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
w drodze wypowiedzenia przez pracownika
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
W drodze wypowiedzenia przez pracownikaKobiety
W drodze wypowiedzenia przez pracownikaOgółem