Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
z innych przyczyn
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Z innych przyczynKobiety
Z innych przyczynOgółem