Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodziny, którym udzielono świadczeń z pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Formy pomocy-pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (dział 1D)/Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę międzynarodową (dział 1D)
Pozycja grupowania:
Rodzaj świadczenia,dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (MRPiPS-03; dział 2d)
Jednostka
miary
Pomoc dla cudzoziemców przybywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej)praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiuspraw w instytucjach i urzędach
Pomoc dla cudzoziemców przybywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej)świadczenia pieniężne na utrzymanie
Pomoc dla cudzoziemców przybywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej)świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
Pomoc dla cudzoziemców przybywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z nadaniem statusu uchodźcy)praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiuspraw w instytucjach i urzędach
Pomoc dla cudzoziemców przybywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z nadaniem statusu uchodźcy)świadczenia pieniężne na utrzymanie
Pomoc dla cudzoziemców przybywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w związku z nadaniem statusu uchodźcy)świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
Pomoc dla cudzoziemców z ochroną uzupełniającą-ogółempraca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiuspraw w instytucjach i urzędach
Pomoc dla cudzoziemców z ochroną uzupełniającą-ogółemświadczenia pieniężne na utrzymanie
Pomoc dla cudzoziemców z ochroną uzupełniającą-ogółemświadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy-ogółempraca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiuspraw w instytucjach i urzędach
Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy-ogółemświadczenia pieniężne na utrzymanie
Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy-ogółemświadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego