Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady na zakup używanych środków trwałych
Pozycja grupowania:
Nabycie używanych środków trwalych - Klasyfikacja środków trwałych
Jednostka
miary
Grunty (grupa 0)
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy1-2)
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (rodzaj 226)
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)
Środki transportu (grupa 7)
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
Inwentarz żywy (grupa 9)
Ogółem