Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego.
Pozycja grupowania:
Data w układzie: dzień, miesiąc, rok
Jednostka
miary
Rok
Miesiąc
Dzień