Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Krótkoterminowe aktywa finansowe
Pozycja grupowania:
Wybrane aktywa finansowe
Jednostka
miary
pozostałe aktywa finansowe
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
skarbowe papiery wartościowe
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
udziały lub akcje w innych spółkach