Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa górniczego
Pozycja grupowania:
Pozycje rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa górniczego - G-09.5
Jednostka
miary
Wynik finansowy netto
Podatek dochodowy od osób prawnych - część odroczona
Podatek dochodowy od osób prawnych - część bieżąca
Podatek dochodowy od osób prawnych
Obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Wynik finansowy brutto
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
wynik na operacjach finansowych
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
Wynik ze sprzedaży węgla
Wynik na działalności operacyjnej
Wynik na działalności gospodarczej
Odsetki
Koszty finansowe
Inne koszty operacyjne
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty sprzedanego węgla
Koszty działalności operacyjnej
Koszty razem
Przychody finansowe
Dotacje
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Pozostałe przychody operacyjne
Zmiana stanu produktów
Pozostałe przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
Przychody ze sprzedaży węgla
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
Przychody razem