Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Moc przerobowa procesu w rafinerii ropy naftowej
Pozycja grupowania:
Procesy technologiczne w rafineriach
Jednostka
miary
Produkcja MTBE
Produkcja ETBE
Izomeryzacja
Polimeryzacja
Alkilacja
Hydroodsiarczanie (HDS), Hydrotreating (HT)
Reforming katalityczny
Koksowanie
Visbreaking
Kraking termiczny
Produkcja wodoru
Hydrokraking
Kraking katalityczny
Kraking katalityczny (ekwiwalentny)
Destylacja próżniowa
Destylacja atmosferyczna