Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dochód klasyfikacja budżetowa
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Klasyfikacja Budżetowa - Działy
Symbol pozycji Nazwa pozycji
926 Kultura fizyczna
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
855 Rodzina
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
852 Pomoc społeczna
851 Ochrona zdrowia
803 Szkolnictwo wyższe
801 Oświata i wychowanie
758 Różne rozliczenia
757 Obsługa długu publicznego
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
755 Wymiar sprawiedliwości
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
752 Obrona narodowa
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
750 Administracja publiczna
730 Nauka
720 Informatyka
710 Działalność usługowa
700 Gospodarka mieszkaniowa
630 Turystyka
600 Transport i łączność
550 Hotele i restauracje
500 Handel
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
150 Przetwórstwo przemysłowe
100 Górnictwo i kopalnictwo
050 Rybołówstwo i rybactwo
020 Leśnictwo
010 Rolnictwo i łowiectwo