Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty i inne obciążenia – klasyfikacja budżetowa
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Klasyfikacja Budżetowa - Paragrafy Wydatkowe
Symbol pozycji Nazwa pozycji
467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
466 Odsetki od nieterminowych wpłat ceł
465 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych
464 Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskim obcego państwa, nieściągnięte od zobowiązanego
463 Rozliczenie wydatków agencji płatniczych związanych z interwencją rynkową w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
462 Umorzenie należności agencji płatniczych
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
458 Pozostałe odsetki
857 Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto
856 Wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego
855 Różne rozliczenia finansowe
854 Wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych
853 Wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych
852 Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług
851 Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto
814 Wydatki związane z finansowaniem programu F-16
813 Dyskonto od samorządowych papierów wartościowych
812 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
810 Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
808 Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje
807 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego
806 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego
805 Wypłaty z tytułu dochodzenia należności Skarbu Państwa, powstałych w wyniku realizacji poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa
804 Wypłaty z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji
803 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji
802 Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
701 Rozliczenia z bankami
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
667 Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych
666 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.
665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
664 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
663 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
658 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
657 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
656 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych
655 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez je
654 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodoowego przez s
653 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
652 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
651 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
645 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
644 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu d
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
   
6
Nastepna
Ostatnia