Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dochody budżetu środków europejskich
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    zgodnie z układem sprawozdania
Symbol pozycji Nazwa pozycji
3 zgodnie z zakresem / układem sprawozdania z wykonania Budżetu Państwa
1 zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę