Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Urządzenia odpylające - udział w ogólnej mocy kotłów
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Rodzaj paliwa
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1 Węgiel kamienny energetyczny, z wyłączeniem brykietów
2 Węgiel kamienny koksujący, z wyłączeniem brykietów
77 Antracyt
3 Brykiety z węgla kamiennego i podobne paliwa stałe otrzymywane z węgla kamiennego
4 Węgiel brunatny (lignit), z wyłączeniem brykietów
5 Paliwa lignitowe (paliwa stałe produkowane z węgla brunatnego (lignitu) - brykiety itp.) i brykiety torfowe
8 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, wysokometanowy
9 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, zaazotowany
78 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym z odmetanowania pokładów węgla (kopalń)
47 Biopaliwa ciekłe do celów energetycznych (biopłyny)
55 Nieorganiczne stałe odpady komunalne
54 Pozostałe odpady przemysłowe stałe i ciekłe
76 Biopaliwa stałe-ług powarzelny
52 Biopaliwa stałe - pozostałe paliwa stałe z biomasy
51 Biopaliwa stałe - frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych
75 Biopaliwa stałe-odpady zwierzęce
50 Biopaliwa stałe - odpady z rolnictwa
49 Biopaliwa stałe - uprawy energetyczne
48 Biopaliwa stałe - biomasa leśna
45 Biogaz pozostały
74 Biogaz z procesów termicznych
44 Biogaz rolniczy
43 Biogaz z oczyszczalni ścieków
42 Biogaz z wysypisk odpadów
40 Gaz wielkopiecowy
38 Gaz koksowniczy
33 Koks naftowy
30 Gaz płynny LPG - propan i butan skroplone, wykorzystywany jako paliwo napędowe lub do celów grzewczych
22 Olej opałowy HSC - o wysokiej zawartości siarki (? 1 %) (ciężki olej opałowy)
21 Olej opałowy LSC - o niskiej zawartości siarki (< 1 %) (ciężki olej opałowy)
20 Oleje opałowe lekkie
11 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu)
79 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym pozostały (np. towarzyszący ropie naftowej)