Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kubatura budynków oddanych do użytkowania
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    PKOB
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne
1130 Budynki zbiorowego zamieszkania
1211 Budynki hoteli
1212 Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe
1220 Budynki biurowe
1230 Budynki handlowo -usługowe
1241 Budynki łączności,dworców i terminali
1242 Budynki garaży
1251 Budynki przemysłowe
1252 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
1261 Ogólnodostępne obiekty kulturalne
1262 Budynki muzeów i bibliotek
1263 Budynki szkół i instytucji badawczych
1264 Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
1265 Budynki kultury fizycznej
1271 Budynki gospodarstw rolnych
1272 Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
1273 Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury.
1274 Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niewymienione