Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proszę zaznaczyć, które ze wskazanych niżej kosztów poniosła jednostka.
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    typy kosztów rodzajowych


Brak rozwinięcia wymiarów