Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka przekazała osobom fizycznym dobra lub usługi, które sama zakupiła lub których zakup dofinansowała?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów