Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie są Pana/Pani źródła utrzymania w bieżącym miesiącu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Źródła utrzymania osoby
Nazwa pozycji
praca najemna
praca we własnym gospodarstwie rolnym
praca na własny rachunek poza rolnictwem indywidualnym
emerytura
renta inwalidzka
zasiłek dla bezrobotnych
świadczenie przedemerytalne
inne świadczenie społeczne
inne niezarobkowe źródło
pozostawanie na utrzymaniu