Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Biorąc pod uwagę wymienione wcześniej przez Pana/Panią źródła dochodów, proszę powiedzieć z którego z nich pochodziły Pana/Pani najwyższe dochody w ubiegłym roku?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Żródło najwyższego dochodu
Nazwa pozycji
Inne niewymienione (np. oszczędności)
Stypendium za wyniki w nauce, stypendium naukowe na wyższej uczelni, doktoranckie, socjalne
Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek chorobowy (ZUS, KRUS), odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu
Świadczenia dla bezrobotnych
Renta socjalna
Renta rodzinna zagraniczna
Renta rodzinna krajowa
Renta z tytułu niezdolności do pracy zagraniczna
Renta z tytułu niezdolności do pracy krajowa, renta szkoleniowa, świadczenie rehabilitacyjne
Świadczenia przedemerytalne (zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne)
Renta strukturalna rolników indywidualnych
Emerytura zagraniczna
Emerytura krajowa
Praca na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym - prowadzenie działalności gospodarczej, wykonywanie wolnego zawodu, inny tytuł
Praca najemna za granicą
Praca najemna w kraju