Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyczyna nienawiązania kontaktu z mieszkańcami
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyna nienawiązania kontaktu z mieszkańcami
Nazwa pozycji
brak wylosowanego mieszkania - zmiana stała
brak wylosowanego mieszkania - zmiana czasowa
krótkotrwała nieobecność mieszkańców/gospodarstwa domowego (do 12 miesięcy)
długotrwała nieobecność mieszkańców/gospodarstwa domowego (powyżej 12 miesięcy)
brak dostępu do mieszkania
brak możliwości kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym