Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy posiada Pan/Pani aktualne orzeczenie ustalające niepełnosprawność, niezdolność do pracy lub inwalidztwo wydane przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych? (W przypadku posiadania dwóch orzeczeń, należy zaznaczyć odpowiedź dot. orzeczenia najnowszego)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaje orzeczeń
Nazwa pozycji
tylko orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci 0-15 lat)
o III grupie inwalidztwa
o celowości przekwalifikowania zawodowego
o częściowej niezdolności do pracy
o lekkim stopniu niepełnosprawności
o II grupie inwalidztwa
o całkowitej niezdolności do pracy
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
o I grupie inwalidztwa
o niezdolności do samodzielnej egzystencji
nie posiadam orzeczenia
o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
o znacznym stopniu niepełnosprawności