Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gminną ewidencję zabytków przyjęto
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Sposób przyjęcia gminnej ewidencji zabytków
Nazwa pozycji
zarządzeniem wójta, burmistrza, prezydenta miasta
uchwałą rady gminy
w inny sposób, jaki?