Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Procedura celna
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    kod procedury celnej
Nazwa pozycji
Dopuszczenie do obrotu z jednoczesną dalszą wysyłką w ramach wymiany handlowej między częściami obszaru celnego Unii
Dopuszczenie do obrotu w celu zastosowania procedury uszlachetniania czynnego (system ceł zwrotnych).
Dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym objęciem procedurą składowania inną niż procedura składowania celnego
Wywóz ostateczny do kraju trzeciego (poza obszar celny Unii)
Wywóz produktów kompensacyjnych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych w ramach procedury uszlachetniania czynnego, przed objęciem towarów przywożonych tą procedurą.
Czasowy wywóz w ramach procedury uszlachetniania biernego
Czasowy wywóz w wypadkach innych, niż określone kodem 21.
Czasowy wywóz towarów, które powrócą w stanie niezmienionym.
Powrotny wywóz towarów nieunijnych następujący po zastosowaniu procedur specjalnych.
Dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT z tytułu dalszej dostawy wewnątrzunijnej
Dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego (system ceł zwrotnych).
Jednoczesne dopuszczenie do swobodnego obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawie zwolnionej z podatku VAT do innego państwa członkowskiego
Dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów podlegających specjalnym środkom wiążącym się z poborem należności.
Dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego towarów, których przywóz łączy się z koniecznością zapłaty podatku VAT albo podatku akcyzowego.
Wprowadzenie do obrotu krajowego i jednoczesne dopuszczenie do obrotu towarów zamiennych w ramach procedury uszlachetniania biernego, przed wywozem towarów będących przedmiotem czasowego wywozu.
Wprowadzenie do obrotu krajowego towarów unijnych w ramach handlu między częściami obszaru celnego Unii.
Procedura uszlachetniania czynnego.
Przywóz w ramach procedury odprawy czasowej.
Procedura uszlachetniania czynnego w innym Państwie Członkowskim, bez obejmowania towarów w tym Państwie Członkowskim procedurą dopuszczenia do obrotu.
Powrotny przywóz z jednoczesnym dopuszczeniem do obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT z tytułu dalszej dostawy wewnątrzunijnej.
Powrotny przywóz z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawom zwolnionym z podatku VAT do innego państwa członkowskiego.
Powrotny przywóz z częściowym wprowadzeniem do obrotu krajowego i dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym objęciem towarów procedurą składowania, inną niż procedura składowania celnego.
Objęcie towarów procedurą składowania celnego.
Objęcie towarów procedurą składowania celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem.
Produkcja towarów pod nadzorem i kontrolą organów celnych
Wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego.
Objęcie towarów procedurą przetwarzania pod kontrolą celną.
Procedura przetwarzania pod kontrolą celną w innym Państwie Członkowskim, bez obejmowania towarów w tym Państwie Członkowskim procedurą dopuszczenia do obrotu.