Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj instytucji tworzącej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Typ organu prowadzącego JNGS
Nazwa pozycji
inny
zakład pracy chronionej
stowarzyszenie
spółdzielnia socjalna
społeczny podmiot wyznaniowy
jednostka samorządu terytorialnego
fundacja