Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie formy działań wspierających sieciowanie organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych stosowała gmina w roku sprawozdawczym?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Stosowane formy działań wspierających sieciowanie organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych
Nazwa pozycji
Uczestnictwo w wymianie informacji w zakresie współpracy
Organizacja spotkań służących rozwojowi współpracy
Prowadzenie doradztwa/szkoleń w zakresie współpracy
Wsparcie powoływania i funkcjonowania partnerstw/klastrów/konsorcjów
Inne
Nie stosowano żadnej formy sieciowania