Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kod formy wykonywania działalności w jednostkach służby medycyny pracy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    kody
Nazwa pozycji
WOMP (umowa o pracę)
WOMP (inne formy zatrudnienia)
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (umowa o pracę)
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (inne formy zatrudnienia)
przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (umowa o pracę)
przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (inne formy zatrudnienia)
indywidualna praktyka lekarska w tym specjalistyczna
indywidualna praktyka lekarska w tym specjalistyczna wyłącznie w miejscu wezwania
grupowa praktyka lekarska w tym specjalistyczna