Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odpady wytworzone poddane odzyskowi we własnym zakresie w inny sposób - zastosowany proces
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Symbole procesu odzysku
Nazwa pozycji
Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)
Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11
Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska
Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego użycia olejów
Odzysk składników z katalizatorów
Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń
Regeneracja kwasów lub zasad
Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
Recykling lub odzysk metali i związków metali
Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
Odzysk/regeneracja rozpuszczalników