Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
tak
nie