Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Czynnik materialny
Nazwa pozycji
Brak informacji
Budynki, konstrukcje i ich elementy - drzwi, ściany, okna, przepierzenia itp.
Czynnik materialny nie występuje
Powierzchnie poziome na poziomie gruntu - stałe (np. podłogi, podłoże wewnątrz i na zewnątrz, teren gospodarstwa rolnego, obszary sportowe itp.)
Powierzchnie poziome na poziomie gruntu - ruchome lub tymczasowe (np. kładka, ruchomy chodnik itp.)
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - stacjonarne (np. przejścia, pomosty, stałe drabiny, pylony, rusztowania itp.)
Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - ruchome (np. rusztowania przestawne, drabiny przenośne, ruchome pomosty, podnoszone platformy itp.)
Obiekty, konstrukcje nad wodą (np. platformy wiertnicze, rusztowania na barkach itp.)
Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - tymczasowe (rusztowania, kosze robocze itp.)
Cząstki, pył, odłamki, wióry itp.
Produkty gospodarstwa rolnego
Inny, niewymieniony lub nieokreślony pojazd w tej grupie
Pojazdy szynowe (włączając jednoszynowe) do przewozu ładunków
Pojazdy szynowe (włączając jednoszynowe) do przewozu osób
Pojazdy pływające do przewozu ładunków
Pojazdy pływające do przewozu osób
Pojazdy powietrzne do przewozu towarów
Pojazdy pływające służące do połowu
Pojazdy powietrzne do przewozu osób
Inny, niewymieniony lub nieokreślony pojazd w tej grupie
Materiały budowlane
Elementy lub zespoły maszyn lub pojazdów, niezmechanizowane
Elementy lub zespoły, zmechanizowane (włączając części i składniki tych czynników materialnych)
Elementy montażowe (nity, kołki, śruby, gwoździe itp.)
Ładunki - przemieszczane przez zmechanizowane urządzenia transportujące, przenośniki
Przechowywane wyroby - włączając przedmioty i opakowania na obszarach magazynowania
Przechowywane wyroby - w rolkach, zwojach
Produkty stosowane w uprawie i hodowli (włączając nawóz, paszę dla zwierząt)
Ładunki - zawieszone na urządzeniach podnoszących, dźwignicach
Ładunki - przemieszczane ręcznie
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
Substancje żrące, powodujące korozję (stałe, ciekłe lub gazowe)
Substancje szkodliwe, toksyczne (stałe, ciekłe lub gazowe)
Substancje łatwopalne (stałe, ciekłe lub gazowe)
Substancje eksplodujące, łatwo wchodzące w reakcje (stałe, ciekłe lub gazowe)
Gazy, pary biologicznie obojętne, duszące
Substancje promieniotwórcze
Materiał biologiczny
Substancje obojętne, stałe lub ciekłe
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
Urządzenia ochronne i zabezpieczające do maszyn
Środki ochrony indywidualnej
Inny, niewymieniony lub nieokreślony czynnik w tej grupie
Urządzenia i sprzęt stosowany w przypadku awarii
Meble
Sprzęt komputerowy, biurowy - do komunikowania się
Sprzęt - do nauki, pisania, rysowania itp.
Sprzęt sportowy (w tym także do gier)
Broń
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia