Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jeżeli nie prowadzili Państwo działalności, prosimy zaznaczyć przyczynę.
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny nie prowadzenia działalności gospodarczej
Nazwa pozycji
działalność nierozpoczęta
działalność zawieszona
przedsiębiorstwo w stanie likwidacji/upadłości
całkowita likwidacja przedsiębiorstwa
zmiana rodzaju działalności
podmiot nie prowadził działalności ze względu na sezonowość