Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
KRUS CSFK 03 - dane dotyczące zbiorczego rocznego bilansu KRUS i funduszy przez nią zarządzanych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe - pozostale zobowiązania
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe - wobec budżetów
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne państwowego funduszu celowego
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne na rachunkach bankowych
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe inne
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Dane bilansowe Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Dane bilansowe Należności długoterminowe
Zmienna ilościowa
 • rok