Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ZUS KSI_SAP ERP 01 - dane dotyczące ustawowych umorzeń należności, rezerw oraz odpisów aktualizujących FUS i FEP, wykonania planu finansowego dla FUS i FEP, rachunku zysków i strat oraz bilansu FRD i ZUS, przewidywanego wykonania planu finansowego dla ZUS, FUS, FEP i FRD, sprawozdań finansowych FUS, FEP, FRD i ZUS
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Składki ubezpieczeniowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) - składki i dodatkowe opłaty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
4 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) - koszty upomnienia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
5 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) - odsetki za zwłokę
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
6 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z pozostałych ustaw) - składki i dodatkowe opłaty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
7 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z pozostałych ustaw) - koszty upomnienia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
8 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Rezerwy uwzględnione w przychodach FUS i FEP
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
9 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Rezerwy uwzględnione w kosztach FUS i FEP
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
10 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odpisy aktualizujące wartość należności uwzględnione w przychodach FUS i FEP
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
11 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odpisy aktualizujące wartość należności uwzględnione w kosztach FUS i FEP
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
12 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość składek należnych OFE w danym roku i nieprzekazanych funduszom emerytalnym w danym roku
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
13 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wartość składek przekazanych OFE w danym roku, ale należnych w latach poprzednich
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
14 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przewidywane wykonanie planu finansowego dla ZUS, FUS, FEP i FRD
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Sprawozdanie finansowe: FUS, FEP, FRD i ZUS - wersja opisowa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki od obligacji
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odsetki od lokat
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zysk ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty zarządzania środkami Funduszu
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
21 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Strata ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Obligacje skarbowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
 • rok bieżący i poprzedni
23 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Obligacje korporacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
24 Dane bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok