Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ZG - kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Cel produkcji gospodarstwa rolnego Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
2 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
3 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • tydzień
4 Charakterystyka gospodarstw domowych Dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego Zmienna jakościowa
 • bieżący miesiąc
5 Cechy demograficzne osób Czy w bieżącym roku miał(a) Pan / Pani już urodziny? Zmienna jakościowa
 • tydzień
6 Charakterystyka gospodarstw domowych Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego Zmienna jakościowa
 • bieżący miesiąc
7 Charakterystyka gospodarstw domowych Czy ktokolwiek z członków gospodarstwa domowego jest użytkownikiem gospodarstwa rolnego? Zmienna jakościowa
 • tydzień
8 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
9 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia (składowe: Kraj, ) Zmienna adresowa
 • tydzień
10 Charakterystyka gospodarstw domowych Liczba gospodarstw domowych w mieszkaniu
 • gosp.
Zmienna ilościowa
 • tydzień
11 Dane identyfikacyjne Numer próby Zmienna identyfikacyjna
12 Charakterystyka gospodarstw domowych Miejsce pobytu osoby nieobecnej w gospodarstwie domowym (składowe: Kraj, Województwo, Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • tydzień
13 Dane adresowe i terytorialne Gdzie Pan / Pani mieszkał(a) rok temu? Zmienna jakościowa
 • rok temu (przed tygodniem badanym)
14 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa domowego Zmienna identyfikacyjna
15 Dane identyfikacyjne Numer osoby Zmienna identyfikacyjna
16 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Numer telefonu domowy respondenta (składowe: Numer telefonu, ) Zmienna adresowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
17 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Numer telefonu komórkowy respondenta (składowe: Numer telefonu, ) Zmienna adresowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
18 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Numer telefonu służbowy respondenta (składowe: Numer telefonu, ) Zmienna adresowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
19 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • tydzień
20 Charakterystyka gospodarstw domowych Okres nieobecności w gospodarstwie domowym Zmienna jakościowa
 • tydzień
21 Charakterystyka gospodarstw domowych Okres nieobecności w gospodarstwie domowym
 • Okres nieobecności w gospodarstwie domowym (faktyczny/planowany)
Rozwiń grupowanie
 • Okres nieobecności w gospodarstwie domowym
Zmienna jakościowa
 • tydzień
22 Migracje Okres przebywania w Polsce
 • Okres faktyczny/planowany
Rozwiń grupowanie
 • Okres przebywania w Polsce
Zmienna jakościowa
 • tydzień
23 Charakterystyka gospodarstw domowych Osoby przebywające w gospodarstwach zbiorowych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • tydzień
24 Charakterystyka gospodarstw domowych Osoby przebywające za granicą
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • tydzień
25 Charakterystyka gospodarstw domowych Osoby w gospodarstwie domowym
 • Wiek
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • tydzień
26 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • tydzień
27 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia użytków rolnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • tydzień
28 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Poziom wykształcenia Zmienna jakościowa
 • tydzień
29 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Preferowane godziny ankietyzacji Zmienna określająca czas
 • tydzień
30 Charakterystyka gospodarstw domowych Przyczyna nieobecności w gospodarstwie domowym Zmienna jakościowa
 • tydzień
31 Charakterystyka gospodarstw domowych Przyczyna nieobecności w gospodarstwie domowym Zmienna jakościowa
 • tydzień
32 Dane identyfikacyjne Relacja między członkami gospodarstwa domowego
 • ID (numer członka rodziny)
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
33 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi ankietera Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
34 Charakterystyka gospodarstw domowych Przyczyna nieobecności w gospodarstwie domowym Zmienna jakościowa
 • tydzień
35 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Przyczyna niepodjęcia badania Zmienna jakościowa
 • tydzień
36 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • tydzień
37 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego Zmienna jakościowa
 • tydzień
38 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uczestnictwo w badaniu Zmienna jakościowa
 • tydzień
39 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Czy gospodarstwo posiada następującą wielkość upraw lub liczbę zwierząt (progi dla gospodarstw indywidualnych z powierzchnią poniżej 1 ha użytków rolnych)? Zmienna jakościowa
 • tydzień
40 Świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500 +" Czy gospodarstwu domowemu zostało przyznane świadczenie wychowawcze (tzw. 500+)? Zmienna jakościowa
 • tydzień
41 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Zgoda na wywiad telefoniczny Zmienna jakościowa
 • tydzień
42 Dane identyfikacyjne Numer ankietera Zmienna identyfikacyjna
43 Dane adresowe i terytorialne Adres mieszkania (składowe: Województwo, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Rejon statystyczny, Obwód spisowy, ) Zmienna adresowa
 • tydzień
44 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data rozpoczęcia badania Zmienna określająca czas
 • tydzień
45 Dane identyfikacyjne Numer ankiety Zmienna identyfikacyjna
46 Dane identyfikacyjne Identyfikator mieszkania z wykazu wylosowanych mieszkań Zmienna identyfikacyjna
47 Dane identyfikacyjne Identyfikator mieszkania z wykazu wylosowanych mieszkań Zmienna identyfikacyjna