Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
GUGiK ZZ 01 - dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków, sporządzone na podstawie zestawień wojewódzkich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna gruntów
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna użytków rolnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna sadów
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna gruntów rolnych zabudowanych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna gruntów pod stawami
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna gruntów pod rowami
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna gruntów leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna gruntów zadrzewionych i zakrzewionych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna terenów mieszkaniowych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna terenów kolejowych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna terenów rekreacji i wypoczynku
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna terenów przemysłowych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna innych terenów zabudowanych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna zurbanizowanych terenów niezabudowanych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna terenów komunikacyjnych- drogi
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna innych terenów komunikacyjnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna użytków kopalnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna gruntów pod wodami morskimi wewnętrznymi
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna użytków ekologicznych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna gruntów ornych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna nieużytków
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna terenów różnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna łąk trwałych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna pastwisk trwałych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna gruntów pod wodami
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Użytkowanie gruntów Powierzchnia geodezyjna gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok