Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KRUS FARMER_nSIU 04 - dane dotyczące przypisu składek na ubezpieczenia społeczne z wyszczególnieniem przypisu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, przypis składek na ubezpieczenie zdrowotne
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty działalności KRUS
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Składki ubezpieczeniowe
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych w zakresie emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego