Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MZ_CSIOZ RPWDL 01 - dane dotyczące świadczeniodawców, zakładów leczniczych podmiotu leczniczego, jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Cechy organizacyjno-prawne Oznaczenie organu prowadzącego rejestr Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Zmienna identyfikacyjna
4 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • 31 lipca
 • 31 grudnia
5 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
6 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • 31 lipca
 • 31 grudnia
7 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną Zmienna identyfikacyjna
8 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
9 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod podmiotu tworzącego Zmienna identyfikacyjna
10 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
11 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu tworzącego Zmienna identyfikacyjna
12 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
13 Charakterystyka placówek leczniczych Data rozpoczęcia działalności leczniczej Zmienna określająca czas
 • 31 lipca
 • 31 grudnia
14 Charakterystyka placówek leczniczych Data zakończenia działalności leczniczej Zmienna określająca czas
 • 31 lipca
 • 31 grudnia
15 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Identyfikator terytorialny podmiotu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
16 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • 31 lipca
 • 31 grudnia
17 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy specjalizacji Zmienna identyfikacyjna
18 Charakterystyka placówek leczniczych Łóżka zarejestrowane w RPWDL
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 lipca
 • 31 grudnia