Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
NBP SIS 01 - dane z formularzy według załącznika nr 6 uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sieć obsługi klienta banku Oddział banku
 • W kraju
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
2 Sieć obsługi klienta banku Filia, ekspozytura i inna placówka obsługi klienta banku
 • W kraju
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
3 Sieć obsługi klienta banku Przedstawicielstwo banku
 • W kraju
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
4 Depozyty banki Rachunek depozytowy
 • W kraju
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
5 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy
 • W kraju
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
6 Aktywa banki Aktywa banku
 • Wyszczególnione pozycje
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
7 Pasywa banki Pasywa banku
 • Wyszczególnione pozycje
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
8 Pozycje pozabilansowe banki Pozycje pozabilansowe banku
 • Wyszczególnione pozycje
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
9 Rachunek zysków i strat banki Rachunek zysków i strat banku
 • Wyszczególnione pozycje
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
10 Kredyty banki Kredyt bankowy
 • Kredyty wg rodzajów
 • Kredyty wg sektorów
 • Kredyty wg portfeli
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
11 Rachunek przepływów pieniężnych banki Rachunek przepływów pieniężnych banku
 • Wyszczególnione pozycje
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Depozyty banki Depozyt bankowy
 • Depozyty wg statusu deponenta
 • Depozyty wg walut
 • Depozyty wg terminów wymagalności
 • Depozyty wg sektorów
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału