Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
PGPM BPS 01 - dane dotyczące portowej bazy przeładunkowo-składowej podmiotów gospodarki narodowej dysponujących portową bazą przeładunkowo-składową lub dokonujących załadunku lub rozładunku statków w portach morskich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Porty morskie Nazwa nabrzeża przekazana innemu podmiotowi Zmienna identyfikacyjna
2 Porty morskie Długość nabrzeża przekazana innemu podmiotowi
  • m
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
3 Porty morskie Data przekazania nabrzeża innemu podmiotowi Zmienna określająca czas
  • miesiąc
4 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu, któremu przekazano nabrzeże Zmienna identyfikacyjna