Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
URE SI OP 01 - dane o odbiorcach przemysłowych, o których mowa w art. 54 i art. 188a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • rok
2 Ciepło i energia elektryczna Nazwa odbiorcy przemysłowego Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Numer KRS Zmienna identyfikacyjna
6 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Ciepło i energia elektryczna Ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
 • GWh
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup energii elektrycznej na potrzeby własne
 • GWh
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Ciepło i energia elektryczna Wysokość wykonanego obowiązku
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok