Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
SSI-03 - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Społeczeństwo informacyjne Jaka była maksymalna, określona w umowie prędkość najszybszego połączenia internetowego w Państwa jednostce w 2021 r.? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
2 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka wyposażała swoich pracowników w którekolwiek z niżej wymienionych urządzeń przenośnych pozwalających na mobilne łączenie się z Internetem w celach służbowych? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
3 Społeczeństwo informacyjne Proszę podać liczbę pracowników wyposażonych w urządzenia przenośne pozwalające na mobilne łączenie się z Internetem w celach służbowych (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
4 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka miała wdrożony system ISO (System Zarządzania Jakością)? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
5 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka zapewniała jakikolwiek typ szkoleń podnoszących umiejętności pracowników w zakresie ICT?
 • Rodzaje szkoleń ICT
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
6 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka korzystała z map numerycznych (cyfrowych i dostępnych danych przestrzennych)? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
7 Społeczeństwo informacyjne Proszę podać nakłady na ICT poniesione przez Państwa jednostkę w 2021 r.:
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
8 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka wspierała rozwój umiejętności cyfrowych wśród obywateli poprzez niżej wymienione działania?
 • Rodzaje wsparcia umiejętności cyfrowych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
9 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. w Państwa jednostce wystąpiły któregokolwiek z niżej wymienionych problemów, powstałych w wyniku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem ICT?
 • Rodzaje skutków w następstwie incydentów związanych z bezpieczeństwem ICT
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
10 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka monitorowała?
 • Kategorie spraw monitorowanych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
11 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka przeprowadziła którykolwiek z niżej wymienionych audytów bezpieczeństwa systemu informacyjnego?
 • Rodzaje audytów
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
12 Społeczeństwo informacyjne Polityka Open Data
 • Udostępnianie online danych z rejestrów publicznych lub innych zasobów danych gromadzonych w urzędzie np. w tabelach, przez API
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
13 Społeczeństwo informacyjne Czy w Państwa jednostce w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje się wdrożenie systemu ISO (System Zarządzania Jakością)? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
14 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka posiadała politykę lub strategię udostępniania informacji (danych) publicznych (tzw. Open Data)? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
15 Społeczeństwo informacyjne Proszę podać liczbę stron internetowych posiadanych przez Państwa jednostkę.
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
16 Pracujący, w tym zatrudnieni Liczba pracujących w jednostce (stan na dzień 31.12.2021 r.)
 • pracujący w jednostce administracji publicznej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
17 Społeczeństwo informacyjne Czy Państwa jednostka planuje wprowadzić system elektronicznego zarządzania dokumentacją? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
18 Społeczeństwo informacyjne Proszę podać liczbę dokumentów wysłanych z Państwa jednostki w 2021 r.:
 • Rodzaje dokumentów wysyłanych przez jednostki administracji publicznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
19 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka umożliwiała obywatelom udział w głosowaniach i konsultacjach społecznych on-line w sprawach leżących w kompetencjach jednostki? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
20 Społeczeństwo informacyjne Wykorzystanie skrzynki podawczej
 • Elektroniczna skrzynka podawcza
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
21 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. strona internetowa Państwa jednostkia była:
 • dostosowanie strony internetowej
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
22 Społeczeństwo informacyjne Proszę wymienić adresy najważniejszych stron internetowych Państwa jednostki. Zmienna opisowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
23 Społeczeństwo informacyjne Czy główna strona internetowa Państwa jednostki spełnia wymagania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych?
 • Cechy strony internetowej
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
24 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka stosowała narzędzia Business Intelligence (BI) umożliwiające dokonywanie wieloaspektowych analiz np. zjawisk demograficznych, wykrywania anomalii w rejestrowanych danych? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
25 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka wykorzystywała oprogramowanie służące do zarządzania zasobami jednostki poprzez udostępnianie informacji między różnymi działami (tzw. ERP)? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
26 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka udostępniała obywatelom usługi przez Internet? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
27 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka posiadała Intranet?
 • Funkcje Intranetu
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
28 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka posiadała dostęp do Internetu poprzez stałe łącze np. łącze w technologii DSL, łącze światłowodowe, łącze z sieci telewizji kablowej? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
29 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka zakupiła którąkolwiek z niżej wymienionych usług przetwarzania w chmurze? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
30 Społeczeństwo informacyjne Do jakich celów wykorzystywane były w 2021 r. przez Państwa jednostkę dane przestrzenne?
 • Cele wykorzystania danych przestrzennych
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
31 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka korzystała z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
32 Czy w 2021 r. Państwa jednostka udostępniała dane przestrzenne obywatelom?
33 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka udostępniała aplikacje możliwe do pobrania na urządzenia mobilne, oferujące e-usługi (np. Bezpieczne lubuskie, Mobilny przewodnik po Częstochowie, dostępne w App Store, Windows Store lub w Google Play)? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
34 Społeczeństwo informacyjne Ile stron internetowych Państwa jednostki spełnia wymagania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych?
 • Cechy strony internetowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
35 Społeczeństwo informacyjne Kto zajmował się obsługą informatyczną Państwa jednostki w 2021 r. ?
 • Podmioty wykonujące zadania związane z ICT
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
36 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka posiadała Intranet? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
37 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka korzystała z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
38 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka prowadziła rekrutację specjalistów ICT?
 • Powód trudności z naborem na stanowiska specjalistów z dziedziny ICT/IT
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
39 Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) Czy w 2021 r. Państwa jednostka zatrudniała specjalistów ICT? Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
40 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. Państwa jednostka zakupiła jakiekolwiek usługi przetwarzania w chmurze dostarczane od:
 • Sposoby dostarczania usług w chmurze obliczeniowej
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
41 Społeczeństwo informacyjne Czy w 2021 r. pracownicy Państwa jednostki mieli dostęp do następujących zasobów poza siedzibą jednostki (tzw. dostęp zdalny):
 • Zdalny dostęp do zasobów jednostki
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
42 Społeczeństwo informacyjne Jakie dane przestrzenne w 2021 r. były udostępniane przez Państwa jednostkę obywatelom?
 • Rodzaje danych przestrzennych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
43 Społeczeństwo informacyjne Ile aplikacji mobilnych dla obywateli posiada Państwa jednostka?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
44 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
45 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
46 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych na potrzeby wypełnianego sprawozdania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
47 Społeczeństwo informacyjne Proszę podać nazwy aplikacji mobilnych dla obywateli, które posiada Państwa jednostka. Zmienna opisowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
48 Społeczeństwo informacyjne Czy Państwa jednostka monitoruje?
 • Kategorie spraw monitorowanych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego