Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
SG-01 - statystyka gminy: rewitalizacja
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rewitalizacja Jaka była powierzchnia obszaru rewitalizacji na terenie Państwa gminy w dniu 31 XII?
 • Powierzchnia obszaru rewitalizacji
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Rewitalizacja Czy gmina w roku sprawozdawczym prowadziła działania rewitalizacyjne dotyczące wyprowadzania obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego? Zmienna jakościowa
 • rok
3 Rewitalizacja Na jaki okres przewidziany był do realizacji obowiązujący w roku sprawozdawczym GPR / PR?
 • Okres na jaki przewidziany był do realizacji obowiązujący w roku sprawozdawczym GPR/PR
Rozwiń grupowanie
 • r.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Rewitalizacja Czy w roku sprawozdawczym GPR lub PR został zaktualizowany? Zmienna jakościowa
 • rok
5 Rewitalizacja Aktywność samorządu gminnego w zakresie rewitalizacji
 • Zmiana w wyniku aktualizacji
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
6 Rewitalizacja Aktywność samorządu gminnego w zakresie rewitalizacji
 • Zmiana w wyniku aktualizacji innych elementów
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
7 Rewitalizacja Obszar zdegradowany Zmienna jakościowa
 • rok
8 Rewitalizacja Obszar zdegradowany
 • Rok wyznaczenia obszaru zdegradowanego na obszarze gminy
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • rok
9 Rewitalizacja Obszar zdegradowany
 • Powierzchnia obszaru zdegradowanego na terenie gminy w momencie jego wyznaczenia
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
10 Rewitalizacja Obszar zdegradowany Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
11 Rewitalizacja Finansowanie przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji
 • Środki finansowe wydatkowane przez gminę na przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte w GPR/PR
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Rewitalizacja Finansowanie przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji
 • Szacunkowe środki finansowe zaplanowane na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w GPR/PR na cały okres realizacji według obszarów interwencji
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Rewitalizacja Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji
 • Liderzy (wnioskodawcy) przedsięwzięć zaplanowanych w GPR/PR
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Rewitalizacja Obszar rewitalizacji
 • Liczba ludności w dniu 31 XII
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Rewitalizacja Obszar rewitalizacji
 • Liczba ludności w momencie uchwalenia obszaru/ programu rewitalizacji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
16 Rewitalizacja Obszar rewitalizacji
 • Wyznaczone podobszary obszaru rewitalizacji
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Rewitalizacja Obszar rewitalizacji
 • Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacjąi według typów
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Rewitalizacja Obszar zdegradowany
 • Zamieszkujący obszar zdegradowany w momencie jego wyznaczenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
19 Rewitalizacja Obszar zdegradowany
 • Wyznaczone podobszary dla obszaru zdegradowanego
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
21 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
22 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
23 Rewitalizacja Obszar zdegradowany
 • Inna metoda wykorzystywana do ustalenia liczby ludności na obszarze zdegradowanym
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
24 Rewitalizacja Obszar zdegradowany
 • Czynniki wpływające na zaklasyfikowanie obszaru jako zdegradowanego
Rozwiń grupowanie
 • Ocena zaklasyfikowania do obszaru zdegradowanego
Zmienna jakościowa
 • rok
25 Rewitalizacja Obszar zdegradowany
 • Czynniki wpływające na zaklasyfikowanie obszaru jako zdegradowanego
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
26 Rewitalizacja Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji
 • Przedsięwzięcia zaplanowane na cały okres obowiązywania GPR/PR
 • Przedsięwzięcia, dla których dominują interwencje w obszarze
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Rewitalizacja Finansowanie przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji
 • Szacunkowe środki finansowe zaplanowane na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w GPR/PR na cały okres realizacji według źródeł pochodzenia
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Rewitalizacja Wybrane efekty rewitalizacji
 • Efekty wybranych działań rewitalizacyjnych według obszarów interwencji
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
29 Rewitalizacja Wybrane efekty rewitalizacji
 • Efekty wybranych działań rewitalizacyjnych według obszarów interwencji
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
30 Rewitalizacja Wybrane efekty rewitalizacji
 • Efekty wybranych działań rewitalizacyjnych według obszarów interwencji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • ob.
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Rewitalizacja Specjalne strefy rewitalizacji i mechanizmy specjalnej strefy rewitalizacji Zmienna opisowa
 • rok
32 Rewitalizacja Specjalne strefy rewitalizacji i mechanizmy specjalnej strefy rewitalizacji
 • Wykorzystane mechanizmy specjalnej strefy rewitalizacji
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
33 Rewitalizacja Specjalne strefy rewitalizacji i mechanizmy specjalnej strefy rewitalizacji
 • Obowiązywanie specjalnej strefy rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia