Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.46 Działalność przemysłowa

1. Symbol
1.46.04
2. Temat badania
Produkcja wyrobów przemysłowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat produkcji wyrobów przemysłowych w fizycznych jednostkach miary oraz świadczonych usług produkcyjnych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (Dz. Urz. WE L 374 z 31.12.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 70, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Wyroby przemysłowe, usługi produkcyjne, zapasy wyrobów gotowych u producenta określone w nomenklaturze PRODPOL, będące efektem działalności podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej, zapasy towarów określone w „Liście towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych” w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 osób i więcej, wyroby nie wyodrębnione w nomenklaturze PRODPOL, istotne ze względu na bieżącą sytuację w kraju spowodowaną COVID-19.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja wyrobów i usług przemysłowych. Wytwarzanie i dystrybucja paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i ciepła wraz z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.44.01 Bilanse paliw i energii,
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne), w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania miesięcznego.
Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne), w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania rocznego oraz lista PRODCOM.
Zapasy wyrobów gotowych u producenta, w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania miesięcznego.
Zapasy towarów w przedsiębiorstwach handlowych, w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania miesięcznego.
Zastosowanie systemów wbudowanych w wyrobach przemysłowych, w przekrojach: dział i grupa PKD jednostek produkujących wyroby zawierające systemy wbudowane.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Nakłady i wyniki przemysłu 2020 r. (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Kwiecień 2021),
 • Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych 2020 r. (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Produkcja wyrobów przemysłowych w 2020 r. (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2016-2020 (Listopad 2021).
Informacje sygnalne
 • Produkcja wyrobów przemysłowych w 2020 r. (Lipiec 2021),
 • Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 (Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Europroms - Statystyka produkcji wyrobów przemysłowych według PRODCOM (Lipiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Produkcja Przemysłowa - Produkcja wytworzona wybranych wyrobów przemysłowych - dane ogólnopolskie (Lipiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Produkcja Przemysłowa - Wartość produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych według działów, grup i klas PKWiU - dane ogólnopolskie (Lipiec 2021).