Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
P-01 - sprawozdanie o produkcji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
P-01 - sprawozdanie o produkcji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 lub więcej osób:
- prowadzące przeważającą lub drugorzędną działalność zaklasyfikowaną wg PKD do klasy 03.11, sekcji B, C,
- produkujące wyroby określone w nomenklaturze PRODPOL;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 26 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Produkcja wyrobów i usług przemysłowych. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.04 1.49.01 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021